غسالتي تتوقف فجاة عدة ايام ثم تعود washing machine stops suddenly

غسالتي تتوقف فجاة وتعود تععمل بعد عدة ايام

Translation

My washing machine stops suddenly and comes back to work after a few days

Rispondi a questa domanda Anch'io ho questo problema

Questa è una buona domanda?

Punteggio 0

1 Commento:

@aliabouchoul your washer is a LG F84G62WHS? What have you checked?

Translate

@aliabouchoul غسالتك هي LG F84G62WHS؟ ماذا راجعت؟

da

Aggiungi un commento