چرا گوشی من انتن دهی ضعیف شده است؟

گوشی من از مبل افتاد بعد گوشی خاموش شد بعد آنتن دهی ضعیف تر شده

Rispondi a questa domanda Anch'io ho questo problema

Questa è una buona domanda?

Punteggio 0
Aggiungi un commento