Salta al contenuto principale

Modifiche al passo #22

Modifica in base a Jeff Suovanen-

Modifica approvata da Jeff Suovanen

Eliminato
Aggiunto
Invariato

Righe Passo

[* black] Remove the T-handle from the separated pump rodSusa isibambo se-T kusuka epompeni yentonga ehlukanisiweko.
[* black] Attach the T-handle to the remaining pump rodBambanisa isibambo se-T epompeni yentonga eseleko.
[* icon_note] Remove the rod clamp and repeat steps 29-35 until the riser main is completely removed, or until the broken section is reachedSusa intonga eqinileko bese ubuyelela amagadango ama-29 ukuya kwama-35 fikela isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi sisuke soke, nanyana isigaba esaphukileko sifikelelwe.
[* black] Remove the T-handle from the separated pump rodSusa isibambo se-T kusuka epompeni yentonga ehlukanisiweko.
[* black] Attach the T-handle to the remaining pump rodBambanisa isibambo se-T epompeni yentonga eseleko.
[* icon_note] Remove the rod clamp and repeat steps 29-35 until the riser main is completely removed, or until the broken section is reachedSusa intonga eqinileko bese ubuyelela amagadango ama-29 ukuya kwama-35 fikela isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi sisuke soke, nanyana isigaba esaphukileko sifikelelwe.