Salta al contenuto principale

Modifiche al passo #18

Modifica in base a Jeff Suovanen-

Modifica approvata da Jeff Suovanen

Eliminato
Aggiunto
Invariato

Righe Passo

[* black] Remove the splash guard, and finish loosening the riser mainSusa ipetjhe yegadi bese uqedelela ukugedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi.
[* black] Remove the first section of the riser main by lifting it straight up, while supporting the top of the section and keeping the pipe within the support slot on the top of the tripodSusa isigaba sokuthoma sesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngokuyiphakamisa ijame ilinganisele, bese usekela umphezulu wesigaba bese ubeka ipompo uyisekele esikhaleni phezulu kwepoto yennyawo ezintathu.
[* black] Remove the splash guard, and finish loosening the riser mainSusa ipetjhe yegadi bese uqedelela ukugedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi.
[* black] Remove the first section of the riser main by lifting it straight up, while supporting the top of the section and keeping the pipe within the support slot on the top of the tripodSusa isigaba sokuthoma sesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngokuyiphakamisa ijame ilinganisele, bese usekela umphezulu wesigaba bese ubeka ipompo uyisekele esikhaleni phezulu kwepoto yennyawo ezintathu.